8 Ekim 2013 Salı

Kalkınmada yeni model 

Kalkınmada yeni model yeşil ekonomi.
Yeşil ekonomiyle ilgili çalışmalar ve belirlenen hedefler gerek küresel ve gerekse ülkeler bazında hızla ilerliyor.

Bu hususta gelişmiş ülkelerin özellikle taşımacılıkta geleceğe yönelik ciddi planları var.

Yeşil ulaşım araçlarında giderek artış gözleniyor.

Daha az enerji sarfiyatı ve daha fazla temiz enerji kullanmak amacıyla yeşil teknolojilere olan ilgi giderek artıyor.

Daha doğrusu dünyanın içinde bulunduğu şartlar bu yaklaşımı gerekli kılıyor.

Azalan ve kirlilik riskiyle karşı karşıya bulunan tabii kaynakları kurtarmak ve onları gelecek nesiller için sürdürülebilir yapıya kavuşturmak, yeşil ekonominin önde gelene hedefleri arasında.

Bir taraftan tabii kaynakları karşı karşıya bulundukları tehlikeli durumdan kurtarma çalışmaları yapılırken, diğer yandan bu kaynakların israfını önleyecek çalışmalar ve tedbirler üzerinde duruluyor. Toplum katmanlarının bu husustaki eksikliklerinin giderilmesi ve bilinçlendirilmesi üzerinde durulması gereken bir diğer önemli konu.

Geleneksel kalkınma modelinin tabii kaynaklara ve çevreye bıraktığı ağır yükler mevcut modelin değişmesini zorunlu hale getirmiş.

Yani kalkınmada yapılacak bütün işler artık tek odaklı olmaktan çıkmış çok yönlü bir anlayış ve düşünce modelini zorunlu kılmıştır.

Bu nedenle yapılacak bütün yatırımların projelendirilme aşaması artık yeşil ekonominin öngördüğü şartlardan kopuk bir anlayışla değil, bilakis bu yeni modelin şartlarını ayrıntılı olarak ele almak suretiyle yapılmasını zaruri kılmaktadır. Aksi takdirde astarı yüzünden pahalı olacak neticelere yol açabilir.

Küresel olarak özellikle gelişmiş ülkeler bu konuya çok dikkat göstermekte.

Yatırımlar yeşil ekonomi modelini uyarlanarak yapıldığı takdirde daha verimli olduğu gibi, yatırımın faydalılık katsayısı da artmış olacak.

Çevreyi en fazla olumsuz etkileyen sektörlerden bir taşımacılık.

Bu nedenle dünya fosil yakıtlı araçlardan giderek uzaklaşmayı ve bunun yerine sıfır CO2 emisyonlu araçların devreye alınması üzerinde çalışıyor.

Bazı ülkeler gelecek planlarını uzun vadede sıfır salınım salan mobilite üzerine inşa etmekte.

Şimdiden bazı gelişmiş ülkelerde bu araçlardaki artış oranı aritmetik değil de, geometrik bir hızla ilerliyor.

Bu hususta düşünülen seçenekler arasında mümkün olduğu kadar yayalar için yürüyüş yolları, bisiklet yolları oluşturmak şeklinde hedefler belirleniyor.

Yeşil ekonomiden beklenen faydanın bir diğeri ise yeni istihdam alanları oluşturması.

Özellikle enerji ve taşımacılık sektörlerinin bu hususta kayda değer potansiyel oluşturacağı umuluyor.

Bu vesileyle uygulamaya girecek yeni yatırımlar berberinde yeni istihdam imkanlarını birlikte getirecek.

Aynı zamanda bu konuda eğitimli ve yetkin elemana ihtiyaç duyulacak.

Netice olarak, artık bütün yatırımlar yapılırken yeşil ekonomi kavramı göz önünde tutularak yapılıyor.